ฐานข้อมูลคำถามพบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ-YRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศข่าว RSS

เชิญชวนใช้ระบบ FAQ-YRU ระบบฐานข้อมูลคำถาม-คำตอบพบบ่อย

   สำนักงานเลขานุการอธิการบดี สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสนับสนุนด้านเทคนิคของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตั้งระบบ FAQ-YRU (Frequenly Ask and Question) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น ระบบฐานข้อมูลคำถาม-คำตอบพบบ่อย เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นสารสนเทศที่ถูกต้อง ตามนโยบายอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่มอบหมายให้มีคณะกรรมการกำกับนโยบายการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการศึกษา 

     สำหรับวัตถุประสงค์ของระบบ FAQ-YRU คือ เพื่อรวบรวมคำถามหรือข้อสงสัยที่เกิดจากการบริหารงาน การปฏิบัติงานในองค์กร มรย.และหน่วยงานในสังกัด เพื่อสร้างเป็นฐานความรู้พื้นฐานขององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่ง่เรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

    ดังนั้น จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชน ร่วมใช้บริการระบบบริการ FAQ-YRU ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้องค์กร มรย. เป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  ต่อไป และขอความร่วมมือทุกท่านโปรดสมัครสมาชิก (สำหรับบุคลากรภายในใช้ Login name และ password ระบบเดียวกับ e-Document) และโปรดตั้งคำถามหรือตอบคำถาม โดยใช้ภาษาเขียนเป็นทางการ และกรุณางดใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่ใช้คำถามเชิงลบ สร้างให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดส่งอีเมลมาที่: sirichai.nbr@gmail.com หรือ sirichai.nbr@yru.ac.th 

แก้ไขล่าสุด: 02-03-2014 17:17
ผู้เขียน: : ดร.ศิริชัย นามบุรี

คำแนะนำสำหรับข้อมูลนี้

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ใด เปิดบริการเมื่อไร (4732 ครั้ง)
 2. การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จะเปิดเรียนปกติหรือเปิดตามกำหนดการของอาเซียน (2027 ครั้ง)
 3. บริการของฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบริการใดบ้าง และอัตราค่าบริการเท่าไร (2012 ครั้ง)
 4. สามารถตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคลากรได้ที่ใด (1975 ครั้ง)
 5. สามารถติดตามนโยบายและทิศทางในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ท่านอธิการบดีได้ที่ใด (1961 ครั้ง)
 6. เมื่อไหร่จะประกาศทุนคุรุทายาทค่ะ (1908 ครั้ง)
 7. สวัสดีค่ะ คือหนูส่งคำร้องขอเปิดรายวิชา ในภาคเสาร์-อาทิต เพราะหนูเป็นนักศึกษาภาคปกติ เทอมหน้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยากทราบว่าคำร้องขอ ถ้าถูกอนุมัติหรือไม่ ต้องเข้าไปดูได้ที่ใหนค่ะ (1901 ครั้ง)
 8. บริการของฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบริการใดบ้าง และอัตราค่าบริการเท่าไร (1861 ครั้ง)
 9. สามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้ที่ใดบ้าง (1860 ครั้ง)
 10. สามารถติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใด (1825 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (24-06-2019 15:50)
 2. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (24-06-2019 15:49)
 3. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (22-05-2019 23:36)
 4. สามารถติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใด (22-05-2019 23:22)
 5. สามารถติดตามนโยบายและทิศทางในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ท่านอธิการบดีได้ที่ใด (22-05-2019 23:17)