มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการจัดการเรียนการสอนกี่คณะ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการจัดการเรียนการสอน รวม 4 คณะ ประกอบด้วย

1) คณะครุศาสตร์ (http://edu.yru.ac.th)

2) คณะวิทยาการจัดการ (http://business.yru.ac.th)

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (http://huso.yru.ac.th)

4) คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th)

ติดตามรายละเอียดแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละคณะจากเว็บไซต์คณะได้โดยตรง


แก้ไขล่าสุด:
22-05-2019 23:10
ผู้เขียน: :
SIRICHAI NUMBURE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก