มีตัวบ่งชี้ใดบ้างที่จัดเก็บข้อมูลและประเมินตามปีงบประมาณ


ตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บข้อมูลและประเมินตามปีงบประมาณ มีทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 กระวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ และตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ทั้งนี้ จะประเมินโดยใช้ข้อมูลในปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน เช่น การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 ในตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตัวบ่งชี้นอกจาก 3 ตัวนี้ ใช้ข้อมูลตามปีการศึกษาทั้งสิ้น

แก้ไขล่าสุด:
25-03-2014 12:51
ผู้เขียน: :
HAMIDAH DUERAMAE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.