สามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้ที่ใดบ้าง


  • เว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ  http://web.yru.ac.th/qa 
  • เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th
  • เว็บไซต์ดูตัวอย่างแนวปฏิบัติและหลักฐานการประเมินที่ผ่านมา http://www.cheqa.mua.go.th
  • เว็บไซต์สำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. http://www.onesqa.or.th

 

แก้ไขล่าสุด:
27-02-2014 05:54
ผู้เขียน: :
Administrator
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (4 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.