รายงานการประชุมที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ต้องเป็นรายงานการประชุมตามปีอะไร


ถ้านำมาเป็นหลักฐานตัวบ่งชี้ 1.1 เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการต้องใช้รายงานการประชุมในช่วงระหว่างปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 2556 ใช้ปีงบประมาณ 2556 ((1ต.ค.55-30ก.ย.56)

แก้ไขล่าสุด:
25-03-2014 12:49
ผู้เขียน: :
HAMIDAH DUERAMAE
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.