คำถามใน ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว อื่นๆ

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกลุ่มลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และประเภทอื่นๆ ผู้รับผิดชอบ: งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกลุ่มลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และประเภทอื่นๆ ผู้รับผิดชอบ: งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี