คำถามใน พนักงานสัญญาจ้าง

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกลุ่มพนักงานสัญญาจัาง ผู้รับผิดชอบ: งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกลุ่มพนักงานสัญญาจัาง ผู้รับผิดชอบ: งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี