ระบบบริการถาม-ตอบ (Q and A) และ คำถามพบบ่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : Yala Rajabhat University ประกาศข่าว  RSS

ช่องทางรับบริการผ่าน Line ของกองบริการการศึกษา (สำหรับนักศึกษาและผู้รับบริการ) ช่องทางรับบริการผ่าน Line ของกองบริการการศึกษา (สำหรับนักศึกษาและผู้รับบริการ)

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ดสำหรับการขอรับบริการจาก
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://eduservice.yru.ac.th


ข้อมูลเพิ่มเติม: กองบริการการศึกษา
23-06-2021 14:59

ช่องทางถาม-ตอบ (F&Q) บน Social Media : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ช่องทางถาม-ตอบ (F&Q) บน Social Media : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 


ข้อมูลเพิ่มเติม:
12-05-2021 15:05

เชิญชวนใช้ระบบ Q & A ระบบฐานข้อมูลคำถาม-คำตอบพบบ่อย เชิญชวนใช้ระบบ Q & A ระบบฐานข้อมูลคำถาม-คำตอบพบบ่อย

  

 [ภาพเพิ่มเติม ...]

        สำนักงานเลขานุการอธิการบดี สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสนับสนุนด้านเทคนิคของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตั้งระบบ Q & A (Question and Ask ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น ระบบฐานข้อมูลคำถาม-คำตอบพบบ่อย เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นสารสนเทศที่ถูกต้อง ตามนโยบายอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่มอบหมายให้มีคณะกรรมการกำกับนโยบายการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการศึกษา

สำหรับวัตถุประสงค์ของระบบ Q & A คือ เพื่อรวบรวมคำถามหรือข้อสงสัยที่เกิดจากการบริหารงาน การปฏิบัติงานในองค์กร มรย.และหน่วยงานในสังกัด เพื่อสร้างเป็นฐานความรู้พื้นฐานขององค์กรไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่ง่เรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ดังนั้น จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชน ร่วมใช้บริการระบบบริการ Q & A ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้องค์กร มรย. เป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ต่อไป และขอความร่วมมือทุกท่านโปรดสมัครสมาชิก (สำหรับบุคลากรภายในใช้ Login name และ password ระบบเดียวกับ e-Document) และโปรดตั้งคำถามหรือตอบคำถาม โดยใช้ภาษาเขียนเป็นทางการ และกรุณางดใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่ใช้คำถามเชิงลบ สร้างให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดส่งอีเมลมาที่: sirichai.nbr@gmail.com หรือ sirichai.nbr@yru.ac.th

 
12-05-2021 14:51

ขั้นตอนการใช้ระบบถาม-ตอบ (Q&A) และคำถามพบบ่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขั้นตอนการใช้ระบบถาม-ตอบ (Q&A) และคำถามพบบ่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการถาม-ตอบ และรวบรวมคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ และนำข้อมูลกลับมาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการของมหาวิทยาลัย เป็นมาตรการสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) สนับสนุนการพัฒนา "มหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส" โดยมีขั้นตอนการใช้บริการ/ใช้งานดังนี้

 1. คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ประจำอยู่ในระบบ e-Document ของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ (Login) ได้ทันที และตั้งคำถามในประเด็นต่างๆ ตามที่ท่านต้องการคำตอบ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย จะตอบคำถามของท่านโดยเร็วที่สุด
 2. กรณีผู้ถามหรือผู้รับบริการเป็นบุคคลภายนอก สามารถตั้งคำถามได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าระบบ (Login) ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบคำถาม

  กรณีท่านยังไม่ได้รับคำตอบ โปรดส่งอีเมลมาที่ complain@yru.ac.th เพื่อแจ้งผู้บริหารที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

  จีงแจ้งมาเพื่อทราบ

  "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ"

ข้อมูลเพิ่มเติม:
19-03-2021 09:32

แสดงประกาศข่าวที่ผ่านมาแล้ว.

มีข้อมูลทั้งหมด 59 เรื่อง ในระบบ

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ใด เปิดบริการเมื่อไร (45799 ครั้ง)
 2. สามารถติดตามนโยบายและทิศทางในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ท่านอธิการบดีได้ที่ใด (42646 ครั้ง)
 3. สวัสดีค่ะ คือหนูส่งคำร้องขอเปิดรายวิชา ในภาคเสาร์-อาทิต เพราะหนูเป็นนักศึกษาภาคปกติ เทอมหน้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อยากทราบว่าคำร้องขอ ถ้าถูกอนุมัติหรือไม่ ต้องเข้าไปดูได้ที่ใหนค่ะ (42394 ครั้ง)
 4. การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จะเปิดเรียนปกติหรือเปิดตามกำหนดการของอาเซียน (41196 ครั้ง)
 5. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (40521 ครั้ง)
 6. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (40476 ครั้ง)
 7. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (40261 ครั้ง)
 8. สามารถติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใด (40176 ครั้ง)
 9. เมื่อไหร่จะประกาศทุนคุรุทายาทค่ะ (40153 ครั้ง)
 10. สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีโอกาสจะเรียกบัญชีหรือปล่าวค่ะ ดิฉันได้สำรองอันดับ1 ... (39956 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ช่วงนี้นักศึกษามาทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ไหมค่ะ (14-07-2021 09:49)
 2. สามารถเข้าพักหออาคาร c ได้เมื่อไรครับ (24-06-2021 09:07)
 3. ถ้าต้องการคำอธิบายรายวิชา เพื่อจะนำไปเทียบโอน ต้องทำอย่างงัยบ้างคะ สามารถขอได้ทางไหนบ้าง ขอบคุณคะ (23-06-2021 15:04)
 4. ถ้าต้องการคำอธิบายรายวิชา เพื่อจะนำไปเทียบโอน ต้องทำอย่างงัยบ้างคะ สามารถขอได้ทางไหนบ้าง ขอบคุณคะ (23-06-2021 14:47)
 5. ระบบ การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตบางทีก็เร็วบางทีก็ช้า อยากให้ระบบเป็นแบบเดี่ยวกันคือ เร็วครับ ขอบคุณครับ (23-06-2021 14:38)