คำถามใน การเงินและการคลัง

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขั้นตอน ระเบียบ ประกาศ หรือกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ: งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขั้นตอน ระเบียบ ประกาศ หรือกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ: งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี